Spinal müsküler atrofi, her ebeveynden 1 tane olmak üzere, çocuğun kalıtsal olarak 2 adet delesyona veya mutasyona uğramış SMN1 geni aldığı bir otozomal resesif genetik hastalıktır4:

American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG - Amerikan Tıbbi Genetik ve Genomik Koleji), SMA'nın tüm popülasyonlarda bulunması nedeniyle, tüm ırk ve etnik kökene ait çiftlere taşıyıcı taraması önermektedir. ACMG, taşıyıcıların reprodüktif seçimlerini bilinçli şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla gebe kalmadan önce veya gebeliğin erken aşamalarında gerçekleştirilmesini önermektedir.5

Moleküler genetik test, spinal müsküler atrofinin tanısında önemli bir araçtır6,7

SMN gen delesyon testi, spinal müsküler atrofi şüphesi olan bir hasta için ilk tanı adımı olarak önerilmektedir.

Bir hastada tek bir SMN1 geni kopyası olduğu belirlenirse ve klinik görünüm SMA olduğuna işaret ediyorsa, kalan SMN1 geninin dizilimi mutasyonu belirleyebilir ve tanıyı doğrulayabilir.7

Yenidoğan taraması henüz standart bir uygulama olmasa da tanı zamanı kritik öneme sahiptir. Hastalığın doğal seyrine bakıldığında, erken müdahalele imkanı sağlayan erken tanı, SMA'lı çocuklara yönelik sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.8

Spinal müsküler atrofinin ayırıcı tanısı

Spinal müsküler atrofi, 5. kromozomun 5q13 loküsündeki SMN genini içeren homozigot delesyonlar veya mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar. Birçok nadir nöromüsküler bozukluk mevcuttur (ör. Lambert-Eaton miyastenik sendromu her yıl 0,05/100.000 insanı etkilemektedir). Bu bozukluklar, 5q13 ile ilişkili olmayan farklı genlerin birçoğunda mutasyonlar içerebilir. 5q spinal müsküler atrofinin ayırıcı tanısı bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir9:

Spinal kord hastalıkları
 • Neoplaziler (SMA Tip 1, 2, 3)
 • Diğer miyelopatiler
Diğer motor nöron hastalıkları
 • Solunum yetmezliği bulunan spinal müsküler atrofi (SMARD)
 • Distal üst ekstremitede jüvenil müsküler atrofi (Hirayama hastalığı)
 • Fazio-Londe hastalığı, Brown-Vialetto-van Laere sendromu
 • Diğer 5q olmayan SMA'lar
 • Jüvenil amiyotrofik lateral skleroz
Nöropatiler
 • Konjenital hipomiyelinizan veya aksonal nöropati
 • Herediter motor ve duyusal nöropatiler
 • Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
Nöromüsküler eklem hastalıkları
 • Botülizm
 • Konjenital miyastenik sendromlar
 • Lambert-Eaton miyastenik sendromu
 • Otoimmün miyastenya gravis
Miyopatiler
 • Konjenital miyopatiler
 • Konjenital miyotonik distrofi
 • Konjenital müsküler distrofiler
 • Müsküler distrofiler
 • Mitokondriyal miyopatiler
 • Asit maltaz/Pompe hastalığı
 • Diğer metabolik miyopatiler
 • İnflamatuar miyopatiler
 • Kanalopatiler
Diğer hastalıklar
 • Kromozamla ilgili anomaliler
 • Prader-Will sendromu
 • Merkezi sinir sistemi anomalileri

Bu web sitesinde yer alan kişiler, Biogen tarafından desteklenen Together in SMA'nın birer parçasıdır.
Biogen, bu kişilerin harcadığı zaman ve sağladıkları içerik katkılarını karşılamaktadır.

Tanı süreci ebeveynin/hasta bakıcının bakış açısından nasıl farklılık gösterir?

Daha fazla bilgi alın

Son güncelleme tarihi Ağustos 2019